เป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม Hec Cmu ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ ทางวิชาการแก่สังคมและบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมให้เกิดความพร้อมเพื่อประโยชน์ในการขยายงานทางวิชาการต่อไปอีกทั้งจากนโยบายการเปลี่ยนสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำให้ต้องมีการจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อบริหารงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อโครงการออกแบบวางผังแม่บท ๓๐ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูนขึ้น โดยมอบหมายให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกรับผิดชอบทำการศึกษาออกแบบวางผังให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาฯ ออกแบบวางผังแม่บท ๓๐ ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน สามารถสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ให้ได้ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและในระดับมหภาคและมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการ ก่อสร้างอาคารและให้บริการด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
เป้าหมาย

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น เพื่อเป็นแผนกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายสำหรับขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ อาทิ นักศึกษา ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน สังคม องค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้ผลงานทางวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยสมรรถนะหลักที่มุ่งเน้นการบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ว่าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม" โดยได้ออกแบบระบบและกลไกการบริหารงานให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ที่กำหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ SO1 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform) SO2 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Medicopolis Platform) SO3 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform) SO4 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา (Educational Platform) SO5 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Platform) SO6 บริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence Management Platform) พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปักธงเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovation University) นับเป็นโจทย์ท้าทายที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน โดยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย นำความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งถือเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Educational Innovation) ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเร่งกระบวนการในการผลักดันการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา เครื่องมือวิจัย องค์ความรู้ งานวิจัยภูมิปัญญา ให้นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ (ทั้งที่เป็น Hi-Tech Start-up และ Hi-Touch Start-up) รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (Social Innovation) ที่ต่อยอดความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม สามารถส่งต่อนวัตกรรมไปสร้างความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับภาคประชาชนบนพื้นฐานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ นโยบายด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ BCG Valley in CMU Biopolis Platform เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาด้าน BCG ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศและนานาชาติ เช่น Agri Smart Engine for SDGs (เกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน): การสร้างระบบการเกษตรที่ทันสมัย ใช้ AI และมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ได้ผลผลิตสูง ช่วยให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ Medicopolis Platform เช่น “Health Care Service System and Medical Hub” จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพ ตลอดจนสร้างระบบดูแลสุขภาพแบบเชื่อมโยงในกลุ่มโรคที่สำคัญ ที่สามารถเป็นต้นแบบในระดับประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนเชียงใหม่ ที่จะผลักดันและพัฒนาให้เชียงใหม่เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ นโยบายด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform) เช่น เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชาว มช.(Creative Lanna Open Space) เน้นการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ทั่ว มช. ทั้งในรูปแบบ onsite สำหรับงานสร้างสรรค์และออกแบบที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงการทำเวิร์คช็อป การวิจัย การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และยังเป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาบุคลากรหรือบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจด้านงานสร้างสรรค์มาแลกเปลี่ยนไอเดีย และรูปแบบ on cloud ที่เป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงาน รวมถึงให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านล้านนาสร้างสรรค์ นโยบาย CMU Smart City เมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง บูรณาการเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า และนำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริง เช่น CMU Open Data ที่จะสร้างระบบการบูรณาการทางด้านข้อมูลในทุกมิติให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกส่วนงานแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลระหว่างกันได้ ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ มีความถูกต้องและรวดเร็ว นโยบายด้านการจัดการ PM2.5 ในโครงการพีเอ็ม2.5 และมลพิษที่เกี่ยวข้อง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก โดยประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สร้างสมดุล ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ (Bio – Circular - Green หรือ BCG Economy) เพื่อปัญหาสำคัญของพื้นที่ภาคเหนือ นโยบายและการดำเนินการต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก" ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยได้จัดทำเว็บไซต์นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://policy13.cmu.ac.th/ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้เผยแพร่ 92 นโยบาย ที่สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 ด้านหลัก พร้อมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย มีช่องทางเปิดรับฟังทุกความเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การก้าวอย่างไม่หยุดนิ่งของทุกส่วนในการดำเนินงานตามนโยบายแผน 13 มช. ได้ตั้งเป้าหมายวิสัยทัศน์ในการบริหารว่า จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Time Higher Education University Impact Ranking (THE UIR) อยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก รวมถึงมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Impact) มากกว่า 60,000 ล้านบาท และนำมหาวิทยาลัยให้ได้รับการประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ Thailand Quality Award อยู่ในระดับ Thailand Quality Class Plus TQC+ (Innovation)

ศูนย์การศึกษา มช. ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ได้ผ่านการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) และได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Certificate) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 114 องค์กรที่ได้รับการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Certificate) ซึ่งเป็น 1 ใน 24 องค์กรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนนิวทรัล โดยการรับรองจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นผลงานจากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลักดันยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความพร้อมของผลงานทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาของโลกอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ.2575 และเป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาที่มุ่งแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน

โครงการเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน" แก่คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจำบอน โรงเรียนวัดบ้านม้า และโรงเรียนวัดหนองหล่ม เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัย เกิดความหวงแหนและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และการเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ให้การต้อนรับคณะนักปั่นมาหา - กุศล ครั้งที่ 7

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักปั่นมาหา - กุศล ครั้งที่ 7 (กรุงเทพ - เชียงใหม่) เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี (พ.ศ. 2507-2567) การก่อตั้งภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมเยือนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแวะพักเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน โดยการสนับสนุนจากนักศึกษาเก่า Geol 12 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รับมอบเกียรติบัตรโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รับมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง "โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะและศูนย์การศึกษาหริภุญไชย" จากศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการมดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานสัมมนา "มช.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)" เพื่อให้ทุกส่วนงานรับทราบถึงแผนนโยบายในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ในที่สุด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาฯรับสมัครงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาบัญชี ***รับสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเลคทรอนิกส์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เท่านั้น*** ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-553177 และ 053-553287 สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) ตามโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน, นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นพยาน และนายพุทธมนต์ สนธิคุณ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการดำเนินงานของโครงการที่เน้นขับเคลื่อนเครือข่ายพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการบ่มเพาะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณาจารย์, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันมาฆบูชา หรือเรียกอีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์สำคัญคือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ที่ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย หลักคำสอนครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังถือเป็นวันพระใหญ่ที่มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งการเวียนเทียน รักษาศีล และทำบุญตักบาตรเสริมบุญบารมี การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล

"เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ผู้ได้รับทุนดำเนินงานจาก สสส."

หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนพื้นที่เชียงใหม่ - ลำพูน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการย่อยของผู้ได้รับทุนดำเนินงานจาก สสส." เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในการดำเนินการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

มารู้จักเราให้มากขึ้น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน